Predstavitev Ekosistema EURE

Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo v Sloveniji

»Samo človek porabi več, kot potrebuje.«

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Kaj je Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo – EURE?

Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo – EURE povezuje raziskovalna in spletna orodja ter komunikacijske kanale v celovit komunikacijski sistem spodbujanja trajnostne rabe energije, okoljevarstvenega in družbeno odgovornega ravnanja.

Podjetniška iniciativa, ki smo jo poimenovali Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo – EURE, spodbuja učinkovito ravnanje z energijo, saj je usmerjena v vzpodbujanje in razvoj okoljsko ozaveščene ter energetsko učinkovite družbe. Iniciativa je prilagojena ključnim skupinam deležnikov: javna uprava, gospodarstvo in državljani. Sistem vključuje raziskovalna in informacijska spletna orodja ter komunikacijske kanale, ki se dopolnjujejo v celovit Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo – EURE.

EURE temelji na statistično relevantnih podatkih kontinuirane javnomnenjske Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS), ki jo je agencija Informa Echo razvila predvsem za potrebe državne uprave. Namenjena je vrednotenju potencialov ravnanja z energijo, doseganju prihrankov ter zmanjšanju onesnaževanja zraka, okolja, prostora in ohranjanju zdravja državljanov.

Ugotovitve in smeri, ki jih omogoča REUS in njeni rezultati so spodbudili razvoj spletne aplikacije za brezplačno izračunavanje energetskih prihrankov www.porabimanj.si. EURE vključuje tudi spletne komunikacijske kanale kot je www.porabimanj.info, družbene medije in okoljske kazalce ravnanja z energijo http://kazalci.arso.gov.si/sl.

Razvoj EURE sledi aktualnim potrebam in okoliščinam, zakonodaji oziroma predpisom, spreminjanju energetskega trga, tehnološkemu razvoju, stopnji informiranosti in okoljske ozaveščenosti udeležencev v prometu in porabnikov energije. V tej smeri se bo razvijal tudi v prihodnje.

Zakaj je EURE pomemben za Slovenijo in EU?

»Motivacija je ključ do neslutenih učinkov.«

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Za implementacijo energetskih in okoljskih ukrepov in za spodbujanje krožnega gospodarstva so ključni dejavniki obveščenost, razumevanje in motiviranost za okolju prijazno in energetsko učinkovito ravnanje vseh deležnikov. EURE je prav temu namenjen in je bil zasnovan kot pilotni projekt za EU. V SLO doseženi rezultati v desetletnem obdobju in številna priznanja na nacionalni, evropski in svetovni ravni so potrdila njegovo učinkovitost in družbeno odgovorno naravnanost. 
Verjamemo, da le zaupanje v prizadevanja EU, vlad, gospodarstev in državljanov držav članic na področju ohranjanja okolja in učinkovitega ravnanja z energijo, kar je potrebno vztrajno, skrbno razvijati, lahko soustvarja skupno prihodnost. K učinkoviti rabi energije in obnovljivim virom energije pristopamo odgovorno in z ravnanji, ki vključujejo odnos do doma in okolja oz. odnos do naravnih virov,  družbe, države, EU in seveda planeta. S komunikacijskim ekosistemom EURE želimo prispevati k večjemu zaupanju in aktivnemu sodelovanju v prizadevanjih EU predvsem na področju okolju prijaznega prometa, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Zaupanje je potrebno razvijati pri državljanih, gospodarstvih in državnih upravah držav članic.
Informativna spletna stran in podporni družbeni mediji omogočajo informiranje, ozaveščanje in motiviranje porabnikov energije in udeležencev v prometu na podlagi statistično relevantnih podatkov in strokovno korektnih nasvetov, podanih na razumljiv in uporabniku prijazen način, podprt z ilustracijami in infografikami. Komunikacijski kanali so prilagodljivi za večjezično področje EU.
EURE je orodje, ki bo v pomoč pri ocenjevanju doseženih učinkov izvajanja mehkih ukrepov, ki so v NEPN (Nacionalni energetski podnebni načrt) manj ambiciozno zastavljeni, pri tem pa sledi politiki in strategiji Zelenega dogovora. Okoljski kazalci ravnanja pa omogočajo primerjavo med državami EU.
Glede na izkušnje v Sloveniji navedemo nekaj ključnih sodelovanj z deležniki, ki omogočajo koristne učinke:

V Sloveniji pri različnih vidikih Komunikacijskega ekosistema Informa Echo sodelujejo Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje, ARSO, GURS, Agencija za energijo, Eko Sklad, SODO in druge službe na področju okolja in energije.

Kako EURE deluje v Sloveniji?

»Zavest je največji in najmanj razvit človekov potencial.«

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Komunikacijski ekosistem EURE v SLO omogoča spremljanje in spodbujanje energetske in okoljske ozaveščenosti pri končnih porabnikih v gospodinjstvih in gospodarstvu ter v javnem in storitvenem sektorju.

 • Za potrebe državne uprave pripravljamo tematska poročila in analize skladne s strateškimi dokumenti in projektnimi potrebami predvsem na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti.
 • Podjetjem – ponudnikom energije, storitev in opreme omogočamo ob tematskih poročilih in analizah tudi vključevanje v komunikacijske kanale, ki so namenjeni končnim porabnikom energije in udeležencem v prometu.
 • Državljanom – končnim porabnikom energije v prometu in v gospodinjstvih omogočamo s spletnimi orodji in komunikacijskimi kanali boljše razumevanje tehnologij povezanih z energetiko, nudimo uporabne ilustrirane nasvete za ravnanje z energijo ter okvirne izračune prihrankov pri energiji.
 • Medije nepretrgano oskrbujemo s podatkovno podprtimi aktualnimi temami v obliki blogov, člankov in infografik. S tem podpiramo in dopolnjujemo njihovo poslanstvo informiranja in ozaveščanja kar je v pomoč in spodbudo podatkovnemu novinarstvu v smeri spodbujanja URE in OVE.

Metodologija EURE

Zbiranje podatkov v Raziskavi REUS poteka na statistično relevantnem vzorcu skladno z metodo spletnega anketiranja (angl. Computer-assisted web interviewing – CAWI). Za gospodinjstva izvajamo raziskavo bienalno, za javni in storitveni sektor v daljših časovnih intervalih. Vprašalnik je razdeljen na 4 področja:

  • Ravnanje z energijo;
  • Stanje stavb, gretje in hlajenje;
  • Električne naprave;
  • Mobilnost.

Projekt Porabimanj, ki povezuje spletno aplikacijo www.porabimanj.si, informativno spletno stran www.porabimanj.info in družbene medije, je zasnovan na enotni vsebinski strukturi in idejnih izhodiščih, ki v ospredje postavljajo dom oz. bivalni prostor kot skupno vrednoto vsem državljanom.

V uporabi je druga generacija spletne aplikacije Porabimanj. Izračuni okvirnih prihrankov pri energiji, investicij, vračilne dobe in izpustov CO2 so narejeni po metodologiji energetskega svetovanja. Pripravil jih je Center za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan. Za širitev informativno komunikacijskega kanala v EU je vzpostavljena in zaščitena blagovna znamka Spend-lessS Energy.
Komunikacijske kanale smo zasnovani v skladu z aktualnimi spletnimi trendi in po načelu podatkovnega novinarstva. Kanali omogočajo diseminacijo ključnih ugotovitev Raziskave REUS, predstavitev okolju prijaznih tehnologij za širšo javnost in uporabnih nasvetov.

Z v Sloveniji razvito in preverjeno metodologijo EURE ter pridobljene izkušnje nameravamo v času predsedovanja Slovenije v EU ponuditi inštitucijam v EU, državam članicam in vsem, ki bodo prispevali k uresničevanju EU prioritet Zelenega dogovora in Zero Pollution akcijskega načrta. Verjamemo, da lahko s tem prispevamo k uresničitvi EU in nacionalnih ciljev ter prioritet v smeri razogličenja, energetske učinkovitosti in tudi gospodarske stabilizacije EU.

Metodologija je prenosljiva v druge države, kar bi med drugim omogočilo dodatne meddržavne statistične primerjave predvsem na področju ravnanja, kar je v večini držav zapostavljeno področje. V Sloveniji pridobljene izkušnje predstavljajo temelj na katerem lahko EU komisija oblikuje usmeritve za države članice. S tem se lahko pospeši uvajanje ukrepov in občutno skrajša čas uvajanja posameznih vidikov Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo – EURE v posameznih državah.

Rajko Dolinšek

Olivera Baćović Dolinšek

Pomembnejše reference

 • Partnerji pri projektu REUS so SURS, CEU IJS in Gradbeni inštitut ZRMK.
 • Borzen sofinancira Raziskavo REUS od leta 2015.
 • MOP ARSO na podlagi izsledkov Raziskave REUS naroča pripravo okoljskih kazalcev ravnanja z energijo.
 • MZI in Eko sklad kontinuirano sodelujeta v individualnem modulu raziskave REUS.
 • V toku je sodelovanje v EU projektu InterregMed Renewable Energy.
 • Preko 700 objav v SLO, ki se opirajo na ugotovitve Raziskave REUS.
 • Spletno aplikacijo www.porabimanj.si za izračunavanje okvirnih prihrankov uporablja skoraj 13 % gospodinjstev v Sloveniji.
 • Spletni informacijski kanal www.porabimanj.info uporablja 17,5 % gospodinjstev v Sloveniji.
 • Facebook skupnost https://www.facebook.com/porabimanj.info/ povezuje skoraj 2 % gospodinjstev v Sloveniji.
 • Za izvirna idejna izhodišča in dosežene rezultate smo prejeli številna priznanja v Sloveniji, EU Award for Social Responsibility (2013) in Energy Innovator Award (2019).