Idejna izhodišča Ekosistema EURE

Sinergijski model povezovanja prizadevanj učinkovitega ravnanja z energijo

»Zaupanje v prizadevanja EU soustvarja prihodnost držav članic, ki sooblikujejo EU družbo«

Olivera Baćović Dolinšek, Informa Echo

Uvod

Pariški sporazum EU je državam članicam predlagal skupen pristop, ki so ga sprejele države članice. Cilj skupnega pristopa je večja učinkovitost, ki naj bi delovala kot motivator in aktivator na ravni EU.
To pomeni, da bi sprejeti dogovor EU in vlad držav članic morali spoznati in razumeti, sprejeti in udejanjati državljani držav članic.

Idejno izhodišče in vodilo sinergijskega modela povezovanja

Sinergija:

  • kot beseda ponazarja: Prizadevanja, ki ustvarjajo vzajemnost,
  • kot pojem pomeni:  Povečanje skupnih zmožnosti,
  • kot dejstvo pomeni: Ustvarjalno sodelovanje, ki ustvarja nov sistem in nove odnose.

Sinergijski model Informa Echo povezuje prizadevanja EU, držav, gospodarstva in državljanov, ki sooblikujejo EU družbo in EU dom.
EU, države, gospodarstvo in državljani držav članic sooblikujejo EU družbo, ki potrebuje njihovo usklajenost.

Sinergijski model povezuje prizadevanja:

  • EU
  • držav
  • gospodarstva in
  • državljanov, ki sooblikujejo EU družbo in EU dom

Sinergijski model povezovanja prizadevanj zahteva razumevanje ravni EU, držav, gospodarstva in državljanov, kot dejavnikov sooblikovanja EU družbe.

Dom − simbol EU

V okviru Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo pojem doma, ponazarjamo na naslednji način:

  1. EU, kot dom držav članic,
  2. Država, kot dom državljanov,
  3. Državljani, kot gospodarji svojih domov, sooblikujejo temelj držav članic in EU.

Gospodarjenje zahteva predvsem učinkovito ravnanje, ki temelji na širšem znanju in je opredeljeno kot »uporaba ekonomske psihologije za področja katerih končni cilj je usmerjen k ekonomskim vrednotam in se odraža kot ravnanje«.
Uspešnost in razvoj EU, sta odvisna od usklajenosti in uspešnosti držav članic.
Uspešnost in razvoj držav članic sta odvisna od uspešnosti in razvoja gospodarstva.
Uspešnost in razvoj gospodarstva pa sta odvisna od ozaveščenosti, kakovosti in pripravljenosti človeškega kapitala – državljanov, ki omogočajo razvoj gospodinjstev, gospodarstev, držav in EU.

Raven EU

EU, kot doslej največja politična inovacija povezovanja držav Evrope kot celine, predstavlja izjemno kompleksen izziv glede na politično-ekonomsko-kulturno-verske razlike. Navdihujoča ideja razvijanja skupnih vrednot zaradi ustvarjanja temelja za usklajevanje različnosti, ki plemenitijo sodelovanje, je ciljno usmerjena v sooblikovanje trajnostne prihodnosti.
Vsi dogodki, akcije in programi, ki obravnavajo problematiko ali potrebe EU, držav in državljanov zahtevajo ustrezno komuniciranje.

Komuniciranje ciljev in identitete EU in držav članic, ki omogoča razumevanje in sprejemanje sporočil s strani javnosti oz. državljanov ima pomembno vlogo, saj predstavlja priložnost za ozaveščanje in sooblikovanje njihove percepcije na ravni EU družbe.

Komuniciranje ugleda EU in držav sloni na komuniciranju pomena in pomembnosti njihovih pristopov, sposobnosti in dejanj, ki temeljijo na usklajenih vrednotah. Pri oblikovanju ugleda EU in držav gre za upravljanje interakcije med aktivnostmi EU ter držav in percepcijo državljanov.

Raven držav

Vloga države kot vrhovne družbene institucije je: uravnovešanje notranjih in zunanjih odnosov, opredeljevanje državnega in družbenega oz. javnega interesa in prioritet med različnimi javnimi interesi. Vloga politike je oblikovanje pristopa, ki je lahko vizija za državo in vodilo za državljane.

Država kot sistem različnih odnosov mora imeti jasno in dolgoročno strategijo razvoja, ki bi jo državljani in organizacije sprejeli za svojo. Kapitalsko moč države in družbe sooblikujejo naklonjenost državljanov prizadevanjem vlade/države, znanje državljanov, uspešnost gospodarstva, okoljska naravnanost, pravna urejenost, učinkovitost in ugled javnih služb…

Razvitost države – Da bi država veljala za razvito, mora biti politično usklajena in stabilna, gospodarsko in kapitalsko dokaj močna, etična… Z vidika upravljanja razvoja države je potrebno obravnavati soodvisnost med državo in državljani, med tržnim in netržnim gospodarstvom.

Razmerje med državo oz. ekonomsko-politično-davčnim sistemom in državljani oz. njihovimi individualno-subjektivnimi potrebami obravnavata:

  • ekonomska oz. gospodarska psihologija, kot veda o individualno-družbenem ravnanju in
  • psihologija družbenih dajatev, ki  je usmerjena v razumevanje in sooblikovanje odnosa   državljanov do družbenih dajatev na podlagi podrobnejših pojasnil.

Raven gospodarstva

Gospodarstvo vključuje dve vrsti gospodarstva: tržno in netržno gospodarstvo.

Tržno gospodarstvo predstavlja temelj države in družbe.  
Netržno-okoljsko gospodarstvo predstavlja družbeno nadgradnjo za vzpostavitev ravnovesja ekonomskemu odnosu, da se ekonomija ne bi v večji meri osredotočala na kapital, kot na blaginjo. Sinergija tržnega in netržnega gospodarstva prispeva k bolj pozitivnim ekonomskim učinkom in bolj usklajenim odnosom.

Gospodarska psihologija kot humanizacija ekonomskega načina mišljenja obravnava tri področja­:

  • Individualno-družinsko gospodarstvo, v katero smo vključeni vsi kot posamezniki,
  • Državno gospodarstvo v katero smo vključeni kot državljani in
  • Družbeno-kulturno gospodarstvo, v katero naj bi bili vključeni  vsi, ker beseda kultura izvirno pomeni vzgajanje in plemenitenje vrednot, ki se izražajo v delih in dejanjih.

Raven državljanov

Naša civilizacija temelji na individualističnem pristopu, čas v katerem živimo pa predstavlja razvojno stopnjo, ki zahteva usklajevanje individualne odgovornosti z družbeno odgovornostjo. Razmerje med ravnanjem državljanov in njihovo usmerjenostjo v prihodnost opredeljuje optimistična ali pesimistična kultura kot način obravnavanja in vrednotenja države in družbe.

Ustvarjanje blaginje

Pomembno se je zavedati, da blaginjo EU, držav in družbe ustvarjajo vsi državljani. Za uresničitev blaginje je pomembno, da so EU, države, gospodarstvo in državljani usklajeni v prizadevanjih. K njihovi usklajenosti prispevajo opredeljene in sprejete vizija in vrednote, ki optimizirajo realnost in predstavljajo dejavnike sooblikovanja družbene blaginje.  

Dejstvo je, da aktivna vpetost večine državljanov v procese razvoja EU, države in družbe povečuje blaginjo. Če ni zaupanja in vpetosti večine državljanov v procese razvoja postane vprašljivo povečanje blaginje EU, držav in družbe.

Raven družbe

Družbene potrebe zahtevajo komuniciranje, ki omogoča odziv državljanov – echo. Dejstvo, da posamezniki interpretirajo informacije iz okolja predstavlja osnovo za komuniciranje. Naloga komuniciranja je sooblikovanje čim bolj usklajenega skupnega čuta, ki omogoča, da posamezniki nesporazume obravnavajo, doživljajo in rešujejo kot izzive.

Družbeni interesi

Z vidika razvoja družbe je posebej potrebo obravnavati raven ozaveščenosti državljanov oz. raven njihove seznanjenosti z demokratičnimi vrednotami in kulturo soodgovornosti. Družbena ozaveščenost, ki pomeni vzpostavitev ravnovesja med konceptom individualne in kolektivne odgovornosti je pogoj za trajnostno naravnanost.

Koncept trajnostnega družbenega razvoja

Na evropski ravni leta 2001 sprejeta in leta 2006 prenovljena strategija trajnostnega razvoja poudarja spodbujanje trajnostnih vzorcev porabe, s tem povečanje ozaveščenosti državljanov in spremljanje ne-trajnostnih navad državljanov. Večplastni cilji trajnostnega razvoja morajo biti prepleteni in temeljiti na URE/OVE, predvsem na učinkovitem ravnanju z energijo in ekonomsko-okoljskem ravnanju.
Znanstveniki so ugotovili, da so »spremembe v vedenju in ravnanju državljanov nujne, saj zgolj z razvojem učinkovitih tehnologij nismo več sposobni rešiti tako obsežne degradacije okolja«.

Obravnava EU kot podjetja

V ekosistemu učinkovitega ravnanja z energijo, EU obravnavamo kot podjetje prisotno v različnih državah, prebivalce držav EU pa obravnavamo kot zaposlene.

Vodstvo vsakega podjetja oblikuje določen pristop, ki si prizadeva:

  • da zaposleni čim bolje in na enak način spoznajo, razumejo in sprejmejo temeljne vrednote ter vizijo in cilje podjetja za uresničevanje vizije, in
  • da  ozavešča zaposlene, da pravilno razumejo pomen osebnega prispevka k uspehu podjetja. Tako bi se lahko prebivalci EU, podobno kot zaposleni, čutili kot priznani dejavnik pri uresničevanju ciljev EU in držav članic.

Ustvarjanje zaupanja v EU, ki zahteva komuniciranje, ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev držav članic se lahko uresničuje skozi inovativen, več ravenski in v Sloveniji uveljavljen Ekosistem  učinkovitega ravnanja z energijo – EURE.

Vizija EURE

Vizija Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo – EURE  je oblikovanje makro rešitve na ravni EU:

  • za oblikovanje realno-optimističnega pristopa usmerjenega na spodbujanje pozitivne naravnanosti javnosti oz. prebivalcev držav članic za URE OVE in učinkovito  ravnanje z energijo,
  • ki temelji na skupni moči konstruktivnega ustvarjanja pogojev, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije, emisij toplogrednih plinov in vpliva na podnebne spremembe.

Vizija Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo – EURE temelji na komuniciranju, ozaveščanju in aktiviranju ideje povezovanja razpršene moči državljanov, da skupaj kot celota  oz. družba, sprejemajo prizadevanja EU in držav za zmanjševanje potratnega načina ravnanja z energijo in drugimi viri, za dobro vseh.

Vloga informacij in podatkov

Vsak podatek in informacija predstavljajo delček, ki lahko sooblikuje celoto. Pravilno sooblikovanje skozi spremljanje, interpretiranje in večplastno komuniciranje v funkciji ozaveščanja lahko ponazarja zakonitost, da  je pomembno, da delci delujejo kot hologram, ki odraža celoto.  

Podatki raziskave REUS predstavljajo odziv trga. Komunikacijski kanali ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo predstavljajo odziv na potrebo po mehkem izobraževanju in soustvarjanju razumevanja porabnikov. Dejstvo je, da obstaja potreba po bolj celovitem razumevanju verige vrednosti, ki jo sooblikujejo EU, države, gospodarstva in državljani. To verigo je potrebno negovati in razvijati. Zaradi tega, upravljanje pogleda na verigo vrednosti, zahteva oblikovanje celotne slike.

Podatki z različnih ravni in različnih sistemov, po zakonitostih oblikovanja mozaika, zahtevajo strukturiranje, plemenitenje in spreminjanje v informacije, ki imajo vrednost, tako za EU in države, kot tudi za državljane in gospodarstvo. Vendar, dejstvo, da sta procesa dojemanja in interpretiranja subjektivna, zahteva enoten vir podatkov in enoten način obravnavanja. Zaradi tega je potrebno slediti trendom in kazalcem in jih, na mehek in kreativen način, korigirati v procesu uveljavljanja ukrepov.

Spremljanje celostne verige vrednosti omogoča  njeno upravljanje, ohranjanje in zagotavljanje pravočasnega  in ustreznega reagiranja na podlagi določenih napovedi.

Vsebinska struktura Ekosistema EURE

Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo sooblikujejo:

1

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS omogoča spremljanje trga porabnikov energije v gospodinjstvih, v javnem in storitvenem sektorju.

2

Spletna aplikacija porabimanj.si za izračunavanje prihrankov pri energiji v gospodinjstvih. Načrtovana spletna aplikacija za izračunavanje potencialov pri ravnanju z energijo.

3

Informativno-izobraževalna spletna stran porabimanj.info namenjena informiranju in ozaveščanju porabnikov.

4

Kazalci okolja za ravnanje z energijo sooblikujejo usmeritve in aktivnosti, ki sledijo ciljem trajnostnega razvoja države in EU.

5

Informa Echo / Informacije in odziv

Enotni modularni sistem predstavlja dom, ki odraža vrednoto in vrednost pomembno za vse ljudi

Modularni sistem sooblikujejo:

1

Gretje, stanje stavb

2

Hlajenje

3

Električne naprave

4

Mobilnost

5

Gospodarjenje in učinkovito ravnanje, ki je opredeljeno kot uporaba gospodarske psihologije za področja, katerih končni cilj je usmerjen k ekonomskim vrednotam.

Moduli obravnavajo porabo energije v bivalno – poslovnih prostorih.

Izhodišče za vzpostavitev  Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo je bilo iskanje vrednote, ki je pomembna za vse ljudi. Tako smo se opredelili za URE OVE in oblikovali module.

Vendar, bivalni prostor še ni dom. V tem procesu je bistven človek, ki s svojim odnosom, z znanjem in ravnanjem ustvarja svoj dom, svoj poslovni prostor in svoje mesto v družbi.

Celovit način obravnavanja Ekosistema EURE ponazarja prepletanje štirih področij

Ekosistem EURE sooblikujejo:

1

Ekonomija oz. gospodarstvo »ne more obstajati brez družbe, družba ne more živeti brez okolja« naravnega, družbeno-socialnega, razvojnega, poslovnega … Temeljne zakonitosti ekonomije so racionalno gospodarjenje in učinkovito ter varčno ravnanje.

2

Psihologija gospodarjenja kot psihologija ustvarjalnosti in odločanja usmerja državljane k spodbujanju motiviranosti, izobraževanju, spremljanju razvoja in k spoznavanju gospodarskega sistema v katerem živijo, da bi privedli svojo gospodarsko pripravljenost do ustrezne kondicije, da bi se lažje prilagajali okoliščinam in jih na to postopoma prilagajali svojim sposobnostim in potrebam.

Psihologija porabnikov svoje delovanje usmerja na izobraževanje, spreminjanje potratnih navad, ki so postale ovira in na bolj učinkovito ravnanje z energijo, kar omogoča gospodarjenje, ustvarjanje izboljšav na ravni doma, gospodarstva, države in EU ter prihranke …

3

Filozofija celovitosti ponazarja pomembnost skupnega pristopa in spodbuja ravnovesje med energijo dobrega počutja in energijo učinkovitega ravnanja.

4

Komuniciranje – ozaveščanje o pomembnosti identificiranja državljanov s cilji EU in države, in o pomembnosti spreminjanja potratnih navad na vseh področjih življenja.

Sporočila učinkovitega ravnanja so usmerjena na osebnost državljanov in njihovo sposobnost gospodarjenja, ker so tako bolj sprejemljiva.

5
Sinergijski model povezovanja

Shema sinergijskega modela povezovanja prizadevanj učinkovitega ravnanja z energijo

 »Tudi majhna država je lahko velika, če njeni državljani v to verjamejo«

Olivera Baćović Dolinšek, Informa Echo