#09 blog 2020 / Kazalec okolja ARSO

Izbira prevoza pri Slovencih

Zaradi načina poseljenosti Slovenije in potreb po mobilnosti je sprememba prometa v okolju prijaznejši smeri ključni izziv za državno upravo in za vse nas, ki z vsakodnevnimi prevozi prispevamo k obremenjevanju okolja.

Doseganje državnih ciljev in ciljev EU, kot sta prehod na nizkoogljično družbo in povečanje energetske učinkovitosti za 35 % do leta 2030, bo korenito spremenilo tudi izbiro načina mobilnosti.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS GOS 2019 in predhodna merjenja v obdobju 2010 – 2017 razkrivajo, kako Slovenci izbiramo način prevoza.

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Za večino gospodinjstev je osebni avtomobil najpogostejša izbira prevoza ne glede na cilj poti in razdaljo do cilja. Rezultati merjenja v obdobju 2010-2017 kažejo pozitiven trend pri izbiri okolju prijaznih oblik mobilnosti (javni potniški prevoz, kolo, hoja) kot dodatnega prevoznega sredstva ob avtomobilu za pot v kraju bivanja, za pot na delo zunaj kraja bivanja in za pot na izlete.

Avto je primarno prevozno sredstvo za vse destinacije

V kraju bivanja (za razdalje do 5 km) avtomobile najpogosteje uporabljamo za pot po opravkih in nakupih (67 %) ter za pot v vrtec (62 %). Sledijo pot na delo (55 %), pot v šolo (51 %) in na fakulteto (42 %).

Izbira prevoza v kraju bivanja

Rezultat analize

Pri uporabi javnega potniškega prevoza kot primarnega prevoznega sredstva v preteklem desetletju ni bistvenih sprememb, saj javni potniški prevoz redno uporablja samo majhen delež gospodinjstev; najpogosteje za pot v šolo ali na fakulteto v kraju bivanja.


Rajko Dolinšek

Preverite kazalec okolja
Agencije RS za okolje (ARSO)