#02 blog 2013

Video komentarji / REUS JSS / 2013

Oglejte si video komentarje z okrogle mize »Energetska učinkovitost v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom«  ki se je odvijala na javni predstavitvi rezultatov raziskave REUS JSS 2013. Dogodek je organizirala agencija Informa Echo v sodelovanju z Energetsko zbornico Slovenije. Okroglo mizo je vodil Niko Martinec, direktor EZS.

  • Bojan Horvat / Direktor, Energija plus
  • Mojca Vendramin / vodja Sektorja URE OVE, Direktorata za energijo MZIP
  • Mag. Djordje Žebeljan / izvršni direktor raziskav in razvoja, HSE
  • Mojca Suvorov / vodja sektorja za statistiko okolja, SURS
  • Marko Hočevar /področje energetike, Mestna občina Kranj
  • Mag. Miha Tomšič / GI ZRMK
  • Prof. dr. Peter Novak / Predsednik znanstvenega sveta SCEEA
  • Mag. Stane Merše / vodja Centra, CEU IJS
  • Uroš Korošec / v.d. generalni direktor Direktorata za investicije in nepremičnine, Ministrstvo za pravosodje
  • Rajko Dolinšek /Direktor agencije Informa Echo

Bojan Horvat / Direktor, Energija plus

VPRAŠANJE – Niko Martinec / Družba Energija plus je bila ustanovljena v letu 2011 z izločitvijo trgovalnega dela iz distribucijskega podjetja Elektro Maribor. V bistvu je stari igralec na energetskem trgu v novi obleki. Ste dobavitelj energije in veliki zavezanec po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Uredba zavezuje velike dobavitelje, da morajo pri končnih odjemalcih z izvajanjem programa zagotoviti doseganje prihrankov energije v višini najmanj enega odstotka glede na dobavljeno energijo ali gorivo v predhodnem letu.

Kako vam rezultati merjenja energetske učinkovitosti REUS koristijo pri oblikovanju in pripravi programov spodbujanja učinkovite rabe energije po omenjeni uredbi? Ali ste že, ali pa boste usmerili vaše programe tudi na javni sektor? Kako v vaši družbi merite učinke vaših programov?

Mojca Vendramin / vodja Sektorja URE OVE, Direktorata za energijo MZIP

VPRAŠANJE – Niko Martinec / V Sloveniji smo leta 2008 sprejeli nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2016. Ministrstvo pristojno za energetiko je v drugi polovici leta 2011 pripravilo predlog drugega programa od leta 2011 do leta 2016, ki pa ni bil sprejet. Kakšno je trenutno stanje na pripravi novega programa energetske učinkovitosti države?

Ali menite, da bodo izsledki raziskave REUS 2013, ki je raziskala učinkovitost rabe energije v javnem sektorju in storitvenem sektorju, ter tudi predhodne raziskave v energetske učinkovitosti v gospodinjstvih, koristili pri oblikovanju rešitev pri izdelavi novega programa (potreben bi bil za obdobje do leta 2020)? Ali je lahko raziskava REUS eden od potrebnih mehanizmov spremljanja učinkov delovanja AN URE? Kateri izsledki letošnje raziskave REUS so naredili največji vtis na vas? Kako se bodo po vašem mnenju rezultati raziskave REUS odrazili na uvedbo energetske izkaznice za zgradbe, ali bodo rezultati vplivali na aktivnosti za pospešitev njihovega uvajanja?

Mag. Djordje Žebeljan / izvršni direktor raziskav in razvoja, HSE

VPRAŠANJE – Niko Martinec / Holding Slovenske elektrarne je že ves čas od ustanovitve mreže Sinergija v letu 2007 in kasneje raziskave REUS eden od najmočnejših podpornikov in naročnikov raziskave. Kaj je osnovno vodilo, ki vas je prepričalo za sodelovanje v mreži Sinergija in raziskavi REUS? Katere izsledke dosedanjih raziskav ste uporabili v delovanju družbe? Ali boste rezultate letošnje raziskave REUS v javnem sektorju in storitvenem sektorju  letošnje raziskave uporabili pri svojem delovanju? HSE sicer ni dobavitelj elektrike končnim odjemalcem, pa nas vseeno zanima, ali namerava razvijati ponudbo storitev končnim odjemalcem za zagotavljanje učinkovitejše oskrbe in rabe energije, torej doseganju prihrankov energije, po vzorcu programov za velike dobavitelje, ali morda nameravate razvijati sodelovanje z velikimi dobavitelji končnim odjemalcem?  

Mojca Suvorov / vodja sektorja za statistiko okolja, SURS

VPRAŠANJE – Niko Martinec / Statistični urad Republike Slovenije je pripravil vzorec raziskave REUS 2013. Slovenija ima energetsko statistiko urejeno primerljivo z drugimi državami EU, saj mora redno poročati Eurostatu. Spremljamo tudi porabo energije in goriv v gospodinjstvih. Podobnega spremljanja porabe energije in goriv v javnem sektorju do sedaj nismo imeli. Mislim, da je raziskava rabe energije in energetske učinkovitosti v javnem in storitvenem sektorju REUS JSS 2013, pred tem pa tudi podobna raziskava za gospodinjstva, sploh prva tovrstna organizirana raziskava pri nas. Imate velike izkušnje v sodelovanju z Eurostatom, ali ima po vašem vedenju ta institucija podobne raziskave? Ali ima raziskava REUS, za gospodinjstva in za javni sektor ter sektor storitev primerjalno prednost, ki bi jo lahko ponudili na evropski ravni? Kakšna je po vašem mnenju bodočnost raziskave REUS, ali se zaradi njenega pomena lahko vključi država na širši, celovitejši način kot do sedaj?

Marko Hočevar / področje energetike, Mestna občina Kranj

VPRAŠANJE – Niko Martinec / Lokalne skupnosti, občine, predstavljajo velik in pomemben del javnega sektorja. Upravljajo z velikim obsegom stavbnega fonda (občinske stavbe, šole, vrtci, ZD etc.). Velik del tega stavbnega fonda ni učinkovit na strani rabe energije. Razlog je predvsem v zastarelih napravah za ogrevanje in hlajenje, slabi izolaciji zgradb ter dotrajanih netesnih in slabo izoliranih oknih. Kot je to običajno je pomemben razlog za počasno sanacijo takih objektov pomanjkanje denarja. Tega občine nimajo na pretek. V mestni občini Kranj ste se lotili reševanja te problematike s pogodbenim načinom oskrbe z energijo upravne stavbe MOK. Kakšne so vaše izkušnje pri tem? Kateri so bili največji problemi na poti realizacije projekta? Ali bi lahko podobne izkušnje uporabili za celovito energetsko sanacijo starih objektov (izolacija, okna, ogrevanje, hlajenje..)?

Mag. Miha Tomšič / GI ZRMK

VPRAŠANJE – Niko Martinec / Dolgo pričakovane energetske izkaznice zgradb, ki obsegajo podatke o energetski učinkovitosti stavbe ter priporočila za njeno povečanje, se lahko izdajajo od začetka meseca julija letos. Vzpostavljeni so potrebni pogoji za to. Določeni so časovni roki za pridobitev energetske izkaznice za posamezne vrste. Energetske izkaznice se bo izdajalo tudi za javne stavbe. Velik del fonda javnih stavb je energetsko neučinkovit. To je pokazala tudi raziskava REUS 2013, rezultati raziskave prikazujejo odnos do energetske učinkovitosti v javnem sektorju in sektorju storitev. Ali lahko ugotovitve raziskave REUS 2013 vplivajo na hitrejše uvajanje energetskih izkaznic za javne stavbe? Katere ugotovitve najbolj podpirajo te aktivnosti? So lahko ugotovitve  raziskave REUS 2013 in hitrejša uvedba energetskih izkaznic za javne stavbe stimulacija za hitrejšo energetsko sanacijo teh objektov? Kako zagotoviti denarna sredstva za energetsko sanacijo javnih stavb, so lahko to zelena javna naročila?

Prof. dr. Peter Novak / Predsednik znanstvenega sveta SCEEA

VPRAŠANJE – Niko Martinec / Javni sektor in storitveni sektor s svojo dejavnostjo ustvarjata znaten del emisij TGP Slovenije. Kakšne so poti zmanjša emisij v teh dveh sektorjih? Javne in stanovanjske stavbe imajo velik potencial povečevanja energijske učinkovitosti z ustrezno in kvalitetno energetsko sanacijo. Poleg izolacije stavb in zamenjave oken so pomemben dejavnik ogrevalni in hladilni sistemi za te objekte. Kateri ogrevalni in hladilni sistemi so trenutno najboljši? Katere tehnologije v razvoju bodo po vašem mnenju najboljše v bodočnosti?

Mag. Stane Merše / vodja Centra, CEU IJS

VPRAŠANJE – Niko Martinec / Lansko leto meseca oktobra je bila sprejeta nova evropska direktiva o energetski učinkovitosti, ki nadomešča predhodne. Prejšnji teden je Evropska Komisija sprejela navodila (guidance) za izvajanje te direktive na področjih javnih zgradb, javnih naročil, obveznih shem energetski učinkovitosti, energetskih pregledih in sistemih upravljanja z energijo, merjenju in obračunu, spodbujanja učinkovitosti pri ogrevanju in hlajenju ter pretvorbi, prenosu in distribuciji energije. Kot poznavalca vas sprašujem, ali se to odraža v predlogu novega energetskega zakona, ki je v parlamentarni obravnavi? Katere spremembe prinaša na področju energetske učinkovitosti v javnem in storitvenem sektorju? Kako področja, ki jih spreminja direktiva in podrobneje urejajo navodila zaznava raziskava energeteske učinkovitosti v javnem in storitvenem sektorju REUS 2013?

Uroš Korošec / v.d. generalni direktor Direktorata za investicije in nepremičnine, Ministrstvo za pravosodje

VPRAŠANJE – Niko Martinec / Nova EU Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) državam članicam nalaga nove naloge pri povečevanju energetske učinkovitost v javnem sektorju, tako zaradi visokega deleža javne porabe, kot tudi demonstracijskega pomena tega sektorja. Med drugim nalaga Direktiva pripravo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda tako javnih kot zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb, pri čemer je v okviru pregleda stanja stavbnega fonda predvidena tudi možnost analize na podlagi statističnega vzorčenja, če to potrebno.

Raziskava REUS je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu stavb v javnem sektorju, zato se lahko na podlagi rezultatov raziskave izdela podrobnejšo analizo trenutnega stanja. Ali menite, da se rezultati raziskave REUS 2013 v javnem in storitvenem sektorju lahko uporabijo za izdelavo navedenega pregleda stanja? Ali je tak pregled stanja lahko podlaga za načrtovanje aktivnosti za izboljšanje trenutnega slabega stanja?

Rajko Dolinšek / Direktor agencije Informa Echo

Rajko Dolinšek / Raziskava REUS