Pripravljenost za kombiniranje avtomobila z drugimi oblikami prevoza

Blog #03 2022

Pogoji, pod katerimi bi bilo možno integrirati različne oblike prevoza

Za večino gospodinjstev, ki so pripravljena kombinirati osebni avtomobil z drugimi oblikami prevoza je pri tem ključni dejavnik čas.

Rezultati raziskave energetske učinkovitosti v Sloveniji za gospodinjstva (REUS GOS) 2019 kažejo, da bi bilo sedem desetin gospodinjstev pripravljenih pri vsakodnevnih prevozih kombinirati osebni avtomobil z drugimi oblikami prevoza. Večini (69 %) je pri tem ključni dejavnik čas.

Več kot tri četrtine gospodinjstev zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov tako, da kratke razdalje prepešačijo, polovica se jih vozi s kolesom, vsak sedmi uporablja javni prevoz, vsak osmi pa deli avtomobil z drugimi osebami »car sharing«.

Pričakovano je v Ljubljani kot prometno najbolj obremenjenem mestu uporaba alternativnih oblik prevoza najbolj razširjena, najmanj pa v kmečkih okoljih.

Pripravljenost za kombiniranje avtomobila z drugimi oblikami prevoza

Pripravljenost za kombiniranje avta z drugimi oblikami prevoza / Raziskava REUS / Ilusracija: Branko Baćović

Delež gospodinjstev, ki so pogojno pripravljena kombinirati osebni avtomobil z drugimi oblikami prevoza

Skoraj petina anketirancev (18 %) bi bila brezpogojno pripravljena v vsakodnevnih prevozih kombinirati osebni avtomobil z javnim prevozom ali drugo obliko prevoza. Največji delež anketirancev (37 %) bi bili pripravljeni kombinirati prevoz le pod pogojem, da pri tem ne bi izgubili bistveno več časa. Za dobro desetino anketirancev (11%) pa je najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za kombinirano obliko prevoza nižja cena. Le 3 % anketirancev pa bi prevoz kombiniralo, v kolikor bi bil prijaznejši do okolja. Dobra petina (22 %) pa prevoza ne bi kombinirala v nobenem primeru. Skoraj desetina anketirancev  (9 %) se do vprašanja ni znala opredeliti.

Ljubljana pozitivno izstopa po deležu anketirancev, ki bi bili brezpogojno pripravljeni kombinirati prevoz z osebnim avtomobilom z javnim prevozom ali drugo obliko prevoza (29 %), medtem ko je v kmečkih okoljih z manj kot 2.000 prebivalci takšnih oseb le 13 %. V Mariboru je trikrat večji delež tistih, ki bi bili pripravljeni kombinirati prevoz zaradi okoljskih razlogov (9 %) kot v Ljubljani (3 %).

Ključni razlogi pri izbiri prevoza

Na vprašanje, kakšni so razlogi za izbiro prevoza, so imeli anketiranci možnost izbrati več odgovorov. Najpogostejši  razlog, ki ga je navedlo 69 % anketirancev, je bil porabljen čas. Ceno prevoza, ki vključuje gorivo, davke, cestnine, vzdrževanje in podobno, je navedlo 40 % anketirancev. Nadalje 36 % je navedlo udobje, kot na primer manj presedanja, vremenske razmere, gneča v javnem prometu. Dobri petini (22 %) pa so pomembni vplivi na okolje.

V Ljubljani je čas prevoza pomemben skoraj trem četrtinam gospodinjstev, v Mariboru pa le dobri polovici. Še večje razlike se kažejo na regionalni ravni, pri čemer izstopata Osrednjeslovenska regija z več kot štirimi petinami in na drugi strani Pomurska z le dobro polovico gospodinjstev, ki navajajo čas kot eden ključnih razlogov pri izbiri prevoza.

Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov

Ljubljana kot najbolj prometno obremenjeno mesto izstopa po največjem deležu oseb, ki so navedle, da za zmanjševanje izpustov kratke razdalje premagujejo peš (85 %), uporabljajo kolesa (63 %) oziroma javni prevoz (32 %). Da drugi strani pa je pričakovano v kmečkih naseljih, kjer morajo ljudje premagovati večje razdalje, najmanjši delež tistih, ki kratke razdalje premagujejo peš (74 %), uporabljajo kolesa (40 %) ali pa javni prevoz (9 %).

Ugotovitev

Dokaj velik delež gospodinjstev je pripravljen pri vsakodnevnih prevozih kombinirati osebni avtomobil z drugimi oblikami prevoza vendar je pri večini pripravljenost pogojena z različnimi dejavniki kot so porabljen čas, cena in vplivi na okolje.

Kazalec okolja o vedenju in ravnanju z energijo ter blog je omogočil MOP ARSO

Kazalec okolja o vedenju in ravnanju Odnos javnosti do integriranja različnih oblik prevoza lahko najdete na spletni strani ARSO, več podatkov iz / o Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS pa na spletni strani www.reus.si

Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki. Namenjeni so ozaveščanju javnosti in podpori odločanju. S kazalci, s katerimi spremljamo ozaveščenost javnosti o rabi energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah želimo vplivati na pomen znanja o podnebnih spremembah in  na večjo pripravljenost podpori podnebju in okolju prijaznim politikam.

Glavni sofinancer raziskave

Sofinancer
raziskave

Partnerji
raziskave